api_key: 'wg_deb35df836cf997c649c96f864d1e5921', "excluded_blocks_remove": [".price"] })

GRATIS LEVERING BOVEN € 50,00

Veiligheid en privacy

Privacy policy van Mambo 

Het doel van deze policy is om aan te geven op welke manier ons bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u van deze website maakt. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing wordt op 25 mei 2018.

 

 1. WIE VERWERKT UW GEGEVENS? 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is Mambo, met maatschappelijke zetel te Anselmostraat 40,2018 Antwerpen, België en ondernemingsnummer BE0521 838 323. hierna "ons bedrijf" of "wij" genoemd.

 

 1. WELKE TYPES INFORMATIE VERZAMELEN WIJ? 

Wij verzamelen hoofdzakelijk de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze website en onze diensten alsook informatie die u niet rechtstreeks aan ons verstrekt maar worden verzameld bij gebruik van onze website, zoals type toestel gebruikt om de website te raadplegen en lokalisatiegegevens e.d., o.a. wanneer u: 

 • aankopen doet in onze e-shop; 
 • inschrijft op onze nieuwsbrief; 
 • ons contactformulier gebruikt;

bij gebruik van onze website.

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang de diensten waarvan u gebruikmaakt en het gebruik dat u van onze website maakt. 

 • Indien u aankopen doet in onze e-shop: wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het inschrijvingsformulier, indien u een particulier bent uw aanspreking, naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, en desgevallend gsm nummer en fax nummer. Indien u een bedrijf bent, bovenstaande gegevens alsook uw bedrijfsnaam en BTW nummer. 
 • Wanneer u ons contactformulier gebruikt: wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het contactformulier, waaronder uw naam, voornaam, e-mailadres, en telefoonnummer. 
 • Wanneer u u inschrijft op onze nieuwsbrief: wij verzamelen uw naam en e-mailadres. 
 • Wanneer onze website gebruikmaakt van de Google Analytics-tool: wij verzamelen informatie over uw interessegebieden, uw activiteit op de website en e-shop, uw aankoop of bestellingen, de duur van uw verbinding, datum , tijdstip, IP adres en verwijzende website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan contactgegevens of andere persoonlijke details.

Ons bedrijf maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Mambo te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Mambo heeft Google geen toestemming gegeven om via Mambo verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 1. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS? 

Ons bedrijf gebruikt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel: 

 • u producten/diensten te leveren en die levering te verbeteren, behandeling van klachten, alsook een goede service na verkoop te kunnen garanderen; 
 • uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen; 
 • u getrouwheidsvoordelen aan te bieden; 
 • met u te communiceren; 
 • onze activiteiten te beheren; 
 • onze marketing- en reclamecampagnes te voeren; 
 • fraude te voorkomen; 
 • de veiligheid van de website te verzekeren; 
 • om te voldoen aan de facturatie wetgeving;
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren zoals bezoek- en klikgedrag op onze website zo kunnen onze diensten en producten worden geëvalueerd en wordt bijvoorbeeld gekeken of promotiecampagnes effectief zijn.

Meer informatie 

Om uw persoonsgegevens te verwerken, steunt ons bedrijf altijd: 

 • hetzij op de toestemming In dat geval is het bedrijf verplicht om die toestemming te documenteren (wijze en datum waarop de toestemming werd verkregen) voor iedere gebruiker. Daarnaast bevelen wij aan – voor zover mogelijk – om gebruik te maken van een ‘voorkeuren’-pagina waar de gebruiker een overzicht krijgt van de verwerkingsactiviteiten waarvoor hij toestemming heeft gegeven en hij – in voorkomend geval – de mogelijkheid krijgt om zijn toestemming voor bepaalde van die verwerkingsactiviteiten in te trekken. die u in dit verband hebt gegeven, ofwel uitdrukkelijk (door bij het surfen op onze website het daartoe bestemde vakje aan te vinken), ofwel impliciet, waarbij uw toestemming voortvloeit uit uw gedrag op onze website (bijv. door ervoor te kiezen om contact met ons op te nemen m.b.v. het contactformulier). In dat geval hebt u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor de toekomst in te trekken; 
 • hetzij op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een van de partijen bent of indien dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijk zijn om uw essentiële belangen te vrijwaren of om het legitieme belang van ons bedrijf te verwezenlijken. 

 

 1. HOE EN MET WIE WORDT DE INFORMATIE GEDEELD? 

Ons bedrijf deelt uw gegevens in principe niet met derden, behalve – en bij wijze van uitzondering – in bepaalde gevallen kunnen die gegevens worden meegedeeld aan derden, bijv. derden die ons diensten leveren of die in onze naam en voor onze rekening diensten verstrekken. Het kan daarbij gaan om marketingbureaus zoals MailChimp  en statistiekbeheer zoals Google Analytics of websitebeheer zoals Shopify. Een beroep doen op dergelijke dienstverleners en uw gegevens meedelen helpt ons om onze diensten te verstrekken en te verbeteren. Ons bedrijf heeft met Google Analytics, Mailchimp en shopify een bewerkersovereenkomst afgesloten 

Bovendien is ons bedrijf verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak. 

In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met onze partners.

 

 1. HOE KUNT U UW GEGEVENS BEHEREN/KRIJGT U TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN KUNT U ZE SCHRAPPEN? 

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. 

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om: 

 • uw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen; 
 • te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen op de voorwaarden bepaald in artikel 17 van de AVG, en met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt; 
 • u te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • te vragen om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG en met name wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren; en 
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor ze overdraagbaar zijn, met name om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op de voorwaarden bepaald in artikel 20 van de AVG en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.

 

U kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar het adres info@mambobaskets.be hetzij per post naar het adres Anselmostraat 40, 2018 Antwerpen.  

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

 

 1. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE? 

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De periode tijdens welke uw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor. 

De periode tijdens welke uw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan 

- Duur van uw verbinding met onze website 

- Duur dat persoonlijk account actief is 

- Vanaf aankoop goederen t/m 10 jaar na aankoop (boekhoud wet). 

U kunt ons bovendien altijd vragen om uw gegevens te schrappen. In dit verband verwijzen wij naar punt 5 hiervoor.

 

 1. ZULLEN UW GEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE? 

Ons bedrijf bewaart al uw gegevens op servers binnen de Europese Economische Ruimte zodat de bescherming ervan ten volle wordt verzekerd. In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens buiten de Europese Economische ruimte worden overgedragen wanneer wij ervoor kiezen om werkzaamheden uit te besteden. Die overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd zoals die welke worden vermeld in punt 4 hiervoor of middels een server die zich buiten dit grondgebied bevindt. In dit verband verbindt ons bedrijf zich ertoe om altijd een passend en toereikend niveau ter bescherming van uw gegevens te verzekeren, met name door gebruik te maken van door de Europese Commissie goedgekeurde typecontractclausules of andere middelen die in overeenstemming zijn met de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens 

Werkzaamheden waar derde partijen bij betrokken zijn: 

Postverzending en pakketverzending  - Sendcloud

Webanalyse – Google Analytics 

Versturen van nieuwsbrieven – Mail Chimp

Webbeheer – Shopify

 

 1. HOE VERZEKEREN WIJ DE VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS? 

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen. 

Ons bedrijf neemt o.a. de volgende maatregelen: 

- Afscherming van ruimtes met gevoelige inhoud 

- Beveiliging van netwerken 

- Beveiligde SSL verbinding: met behulp van SSL worden transactiegegevens versleuteld over het internet gestuurd. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het 'slotje' in de onderste statusbalk van uw browser.

- Firewalls 

Ondanks dat we er alles aan doen om een datalek te voorkomen, kan het zo zijn dat er een hack plaatsvindt. Bij een datalek hebben wij duidelijke procedures opgesteld om eventuele schade tot een minimum te beperken. Wij zullen een datalek ook altijd melden bij de hiertoe bevoegde Autoriteit.

Daarnaast verzamelt onze website ook gegevens via derde partijen, zoals Mailchimp en Google Analytics . De informatie betreffende de verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de policy's betreffende de bescherming van persoonsgegevens van die derden. Uw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.

 

 1. HOE ZULT U OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE VERTROUWELIJKHEIDSPOLICY? 

U vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy op het einde van deze pagina. 

Deze vertrouwelijkheidspolicy kan bij gelegenheid worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij raden u dan ook aan om deze policy regelmatig te raadplegen. 

 1. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN? 

U kunt contact met ons opnemen: 

 • d.m.v. het formulier op onze website of op het adres 
 • via e-mail op het adres info@mambobaskets.be
 • per post op het adres Anselmostraat 40, 2018 Antwerpen 
 • telefonisch op het nummer +32491300431

 

Datum laatste wijziging: 21/12/2022

Nog andere vragen?

Is er iets nog niet duidelijk voor je, of wil je nog meer informatie over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice via info@mambobaskets.be